ناشر الأصول

ناشر الأصول

null معالي رئيس جامعة الباحة يرأس الجلسة الخامسة لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي 1444هـ
حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> s_image.cur_ImageNews [in template "20100#20136#10773785" at line 25, column 31]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${s_image.cur_ImageNews.getData()} [in template "20100#20136#10773785" at line 25, column 29]
----
1<!-- Content News --> 
2<section class="g-py-50 g-pt-100"> 
3  <div class="container mh-100"> 
4  <div class="row"> 
5  <div class="col-lg-9"> 
6    <div id="shortcode2"> 
7     <div class="shortcode-html"> 
8       <!-- Box Shadow --> 
9       <div class="u-shadow-v1-2 g-mb-30" style="height: 450px;"> 
10        <#if b_image.getData()?? && b_image.getData() != "">  
11        <img class="img-fluid rounded mx-auto d-block" alt="${b_image.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${b_image.getAttribute("fileEntryId")}" src="${b_image.getData()}" style="height: 450px;"> 
12        </#if> 
13       </div> 
14       <!-- End Box Shadow --> 
15     </div> 
16    </div> 
17  </div> 
18  <div class="col-lg-3"> 
19    <div id="shortcode1"> 
20     <div class="shortcode-html"> 
21       <!-- Box Shadow Blue--> 
22       <div class=" u-shadow-v1-3 g-line-height-2 g-pa-40 g-mb-30" role="alert" style="height: 450px; "> 
23        <h2 class="u-heading-v3__title h6 text-uppercase "><#if locale == "ar_SA">روابط سريعة<#else>Quick Links</#if></h2> 
24        <ul class="list-unstyled g-mt-20"> 
25          <a href="${s_image.cur_ImageNews.getData()}"> 
26           <li class="g-color-white-opacity-0_8 g-color-white--hover" ><#if locale == "ar_SA">الرئيسية<#else>Home</#if></li> 
27          </a> 
28          <a href="https://bu.edu.sa/web/guest/news-archive"> 
29           <li class="g-color-white-opacity-0_8 g-color-white--hover" > 
30             <#if locale == "ar_SA">كل الأخبار<#else>All News</#if> 
31           </li> 
32          </a> 
33          <a href="https://bu.edu.sa/web/guest/about"> 
34           <li class="g-color-white-opacity-0_8 g-color-white--hover"><#if locale == "ar_SA">عن الجامعة<#else>About Bu</#if></li> 
35          </a> 
36        </ul> 
37       </div> 
38       <!-- End Box Shadow Blue--> 
39     </div> 
40    </div> 
41  </div> 
42  <div class="container"> 
43    <div class="row"> 
44     <div class=" g-py-30 rounded-lg mx-auto"> 
45       <div class="col-md-12 float-left textp"> 
46        <h1 class="title-new font-weight-bold" style="color:#002A5C;"> 
47        <a href="https://bu.edu.sa/en/news-archive"> 
48        ${news_title.getData()} 
49        </a> 
50        </h1> 
51        <div class="d-inline-block g-width-60 g-height-6 g-absolute-centered--x"></div> 
52        <p class="g-font-size-23 g-color-black-light mx-auto g-pt-40 g-pb-50"> ${news_desc.getData()} </p> 
53       </div> 
54     </div> 
55    </div> 
56  </div> 
57 </section> 
58 <#if ImageNews.getSiblings()?has_content> 
59 <!-- Our Environment --> 
60 <section class="g-py-30" style="direction: ltr;"> 
61  <div class="container"> 
62    <div class="row"> 
63     <!-- Carousel --> 
64     <div class="col-lg-3 g-mb-50 g-mb-0--lg"> </div> 
65     <div class="col-lg-6 g-mb-50 g-mb-0--lg"> 
66       <div class="js-carousel text-center g-mb-20" data-arrow-left-classes="fa fa-angle-left g-left-0 rounded-right" data-arrow-right-classes="fa fa-angle-right g-right-0 rounded-left" data-arrows-classes="u-arrow-v1 g-absolute-centered--y g-width-50 g-height-50 g-font-size-20 g-bg-white g-color-gray-dark-v5 g-mt-minus-10" data-infinite="true" data-lazy-load="progressive" data-nav-for="#carouselCus2" id="carouselCus1"> 
67        <#list ImageNews.getSiblings() as cur_ImageNews> 
68        <#if cur_ImageNews.getData()?? && cur_ImageNews.getData() != ""> 
69        <div class="js-slide"> 
70        <a class="js-fancybox d-block g-pos-rel" data-blur-bg="true" data-close-effect="bounceOutDown" data-close-speed="1000" data-open-effect="bounceInDown" data-open-speed="1000" data-rel="lightbox-gallery--08-1" href="${s_image.cur_ImageNews.getData()}" title="Lightbox Gallery"> 
71          <img class="img-fluid mx-auto rounded" alt="${cur_ImageNews.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${cur_ImageNews.getAttribute("fileEntryId")}" src="${cur_ImageNews.getData()}" /> 
72          </a> 
73        </div> 
74        </#if> 
75        </#list> 
76       </div> 
77       <div class="js-carousel text-center u-carousel-v3 g-mx-minus-10" data-center-mode="true" data-infinite="true" data-is-thumbs="true" data-lazy-load="progressive" data-nav-for="#carouselCus1" data-slides-show="4" id="carouselCus2"> 
78        <#list ImageNews.getSiblings() as cur_ImageNews> 
79        <#if cur_ImageNews.getData()?? && cur_ImageNews.getData() != ""> 
80        <div class="js-slide g-px-10"><img class="img-fluid g-cursor-pointer rounded" alt="${cur_ImageNews.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${cur_ImageNews.getAttribute("fileEntryId")}" src="${cur_ImageNews.getData()}" /></div> 
81        </#if> 
82        </#list> 
83       </div> 
84     </div> 
85     <div class="col-lg-3 g-mb-50 g-mb-0--lg"> </div> 
86     <!-- End Carousel --> 
87    </div> 
88  </div> 
89 </section> 
90 </#if> 
91 <script> 
92  Liferay.on('allPortletsReady',function() { 
93  try{ 
94      // initialization of carousel 
95      $.HSCore.components.HSCarousel.init('.js-carousel'); 
96   
97      // initialization of tabs 
98   
99   
100      // initialization of popups 
101      $.HSCore.components.HSPopup.init('.js-fancybox'); 
102   
103    // initialization of text animation (typing) 
104      $(".u-text-animation.u-text-animation--typing").typed({ 
105       strings: [ 
106        "an awesome template", 
107        "perfect template", 
108        "just like a boss" 
109       ], 
110       typeSpeed: 60, 
111       loop: true, 
112       backDelay: 1500 
113      }); 
114     }catch(ex){ 
115      console.log(ex); 
116
117  }); 
118   
119     $(window).on('resize', function () { 
120      setTimeout(function () { 
121   
122      }, 200); 
123     }); 
124    
125 </script> 
126 <style> 
127  .portlet-title-text.portlet-title-editable { 
128  display: none;} 
129  h2.portlet-title-text { 
130  display: none; 
131
132 
133 
134 </style>